Bedrijfsgegevens

JÄGER DIREKT Nederland B.V.

Struikhei 39a
4714 VC Sprundel
E-mail: info@jaeger-direkt.nl
Tel.: 0165 380490
Fax: 0165 380495


Btw-nummer: NL8146.68.057.B.01
KvK: 24374843Disclaimer

1. Inhoud van het onlineaanbod
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur welke betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk als gevolg van het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in beginsel uitgesloten voor zover aan de kant van de auteur aantoonbaar geen sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

Alle inhoud is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("hyperlinks") die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uitsluitend in werking treden wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud ervan en hij technisch in staat zou zijn en van hem gevergd zou kunnen worden het gebruik te verhinderen in geval van onrechtmatige inhoud.

De auteur verklaart bij dezen uitdrukkelijk dat ten tijde van de plaatsing van de links geen illegale inhoud te zien was op de gelinkte pagina's. Op de actuele en toekomstige invulling, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich bij dezen uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na de plaatsing van de links zijn gewijzigd. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur gecreëerde gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken op de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op een dergelijke wijze aangeboden informatie is enkel en alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar wordt verwezen, en niet degene die via een link slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteurs- en tekenrecht
Alle op deze website gebruikte teksten, foto's en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt. Als klant van JÄGER DIREKT kunt u bepaalde gegevens voor uw verkoopactiviteiten aanvragen; hiervoor bestaat een aparte overeenkomst.

4. Geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als bestanddeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming mochten zijn met de geldende juridische situatie, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverlet.