Algemene voorwaarden

 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jäger Direkt Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 4714 VC Sprundel, gemeente Rucphen, aan de Struikhei 39 A.

1. Algemeen, geldigheid

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle offertes, leveringen en diensten uit hoofde van een overeenkomst van koop, werk of diensten en overige overeenkomsten, inclusief die uit hoofde van toekomstige transacties en duurtransacties. De geldigheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden van de klant gelden ook niet indien wij niet uidtrukkelijk in een individueel geval de geldigheid hebben tegengesproken. Wij gaan slechts overeenkomsten aan met ondernemers. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechts persoonljikheid met welke een zakelijke relatie wordt aangegaan en welke handelen in het kader van commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteiten.

2. Offertes, opdrachtbevestigingen, afwijkingen

2.1 Offertes zijn, indien niet uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen, vrijblijvend. Tussenverkoop bij levering via magazijn blijft voorbehouden. De klant is gedurende vier weken gebonden aan een verleende opdracht. Een opdracht wordt geacht niet eerder aanvaard te zijn dan deze schriftelijk door ons is bevestigd of wij binnen deze termijn een aanvang hebben gemaakt met de levering.

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van correcte en tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers. Dit geldt uitsluitend voor het geval dat niet-levering niet aan ons te wijten is, met name bij het aangaan van een vervangende overeenkomst met onze toeleverancier. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen risico indien wij een afnameovereenkomst betreffende de te leveren prestatie met onze leverancier hebben gesloten. Aan de klant wordt onverwijld mededeling gedaan van de niet-beschikbaarheid van de prestatie. De tegenprestatie wordt onverwijld geretourneerd.

2.3 Indien de klant een elektronische bestelling plaatst, bevestigen wij de ontvangst van de bestelling onverwijld. Deze ontvangstbevestiging is geen bindende aanvaarding van de bestelling. De ontvangstbevestiging kan worden gecombineerd met de verklaring van aanvaarding. Voor zover de klant een elektronische bestelling betreffende de goederen plaatst, wordt de inhoud van de overeenkomst door ons opgeslagen en op verzoek met de onderhavige voorwaarden per e-mail aan de klant toegestuurd.

2.4 Aangegeven afmetingen en gewichten zijn te allen tijde slechts bij benadering. Wij behouden ons minieme, in de handel gebruikelijke technische veranderingen aan de producten en de levering van deze veranderde versies voor.

3. Prijzen en betaling

3.1 Geldig zijn de bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen. Deze zijn in onze actuele prijslijst voor service- en andere diensten opgenomen.

3.2 De prijzen zijn zonder verpakking. Leverings- en transportkosten worden apart in rekening gebracht. Indien een verpakking vereist is, wordt deze door ons tegen kostprijs in rekening gebracht en niet meer teruggenomen. Voor zover niets anders wordt overeengekomen, zijn de verpakkings- en vrachtkosten alsmede de omzetbelasting niet inbegrepen in onze prijzen.

3.3 De prijzen zijn exclusief de wettelijk geldige omzetbelasting. Betaling mag uitsluitend geschieden aan ons of aan een door ons schriftelijk gevolmachtigd persoon. Een betaling is ongeacht de factuurdatum of de ontvangst van de factuur opeisbaar binnen 30 dagen na levering van de betreffende goederen. De klant kan tevens een SEPA-incassomachtiging verlenen. Incasso geschiedt 10 dagen na factuurdatum met aftrek van 1% korting. De termijn voor de vooraankondiging (Pre-Notification) wordt verkort tot 1 dag. Koper zal voor voldoende saldo op zijn rekening zorg dragen. Kosten in verband met de niet-inning of terugboeking van de automatische afschrijving zijn voor rekening van koper zolang de niet-inning of terugboeking niet aan ons is te wijten.

Wij zijn gerechtigd te allen tijde voorafgaand aan verzending van de goederen vooruitbetaling te verlangen.

Betaling wordt geacht gedaan te zijn op de plaats waar wij kunnen beschikken over het betreffende bedrag. Cheques en wissels worden enkel en alleen ter betaling in ontvangst genomen en worden niet eerder dan na inning als betaling beschouwd. Discontokosten en overige kosten zijn voor rekening van de klant. Betaling mag uitsluitend geschieden in de overeengekomen valuta. Bij een nieuwe klant geschiedt de eerste levering tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling.

3.4 De klant is uitsluitend gerechtigd tot verrekening met vorderingen die in kracht van gewijsde zijn vastgesteld of niet betwist worden.

4. Leveringsomvang, levering

4.1 Zeer kleine verpakkingeenheden die op voorraad zijn en in de catalogus zijn opgenomen, kunnen om redenen van rationalisering niet worden aangebroken. Bij bestelling van een afwijkende hoeveelheid wordt de naast grotere verpakkingseenheid geleverd.

4.2 Een termijn is slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk als bindend wordt bevestigd. Een termijn is nageleefd indien de goederen tot de afloop ervan ons magazijn hebben verlaten of wij de klant hebben medegedeeld bereid te zijn tot levering. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen zoals overmacht, maatregelen van overheidswege, niet-verlening van vergunningen van overheidswege, arbeidsconflicten van welke aard dan ook, sabotage, grondstoffentekort, niet toerekenbaar vertraagd geleverd materiaal, oorlog, oproer enzovoorts wordt de levertermijn dienovereenkomstig verlengd, ook indien deze omstandigheden en gebeurtenissen zich tijdens een reeds bestaand verzuim voordoen.

4.3 Indien wij een als bindend toegezegde levertermijn overschrijden en indien van de klant langer wachten niet kan worden gevergd, kan deze na het ontstaan van het verzuim, na een aanmaning en het stellen van een redelijke respijttermijn onder dreiging met afwijzing verder reikende rechten doen gelden. In een dergelijk geval is een vordering tot schadevergoeding van de klant uitgesloten tenzij het verzuim te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig gedrag van onze kant of van een van onze wettelijk vertegenwoordigers of hulppersonen. Dit geldt tevens voor de niet-nakoming van een plicht tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst.

4.4 Indien de klant in gebreke is met de acceptatie, zijn wij gerechtigd na afloop van een door ons te stellen respijttermijn de nakoming van de overeenkomst af te wijzen en schadevergoeding te vorderen. Wij kunnen in plaats hiervan tevens aan de andere kant beschikken over de goederen en binnen een nieuwe redelijke termijn leveren aan de klant.

4.5 Plaats van nakoming van onze verplichting tot levering is de plaats van de fabriek of van ons magazijn. Indien wij de goederen op verzoek van de klant verzenden, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant. Bij elke levering gaat het risico van verloren gaan van de goederen bij overdracht aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon over op de klant, ook indien wij de transportkosten voor onze rekening hebben genomen of de verzending geschiedt met een eigen voertuig.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Ieder door ons geleverd goed blijft ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs en tot de volledige afhandeling van alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende vorderingen (verlengd eigendomsvoorbehoud). Beschikking van welke aard dan ook door de klant over de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen is slechts in het kader van het reguliere zakelijke verkeer van de klant toegestaan. De goederen mogen echter in geen geval in het kader van het reguliere zakelijke verkeer als zekerheid aan een derde worden overgedragen.

5.2 Verwerking of omvorming van het verkochte door de klant geschiedt te allen tijde ten behoeve van ons. Indien het verkochte wordt verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende goederen, verkrijgen wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het verkochte tot de andere verwerkte goederen ten tijde van de verwerking. Ten aanzien van de door de verwerking ontstane zaak geldt voor het overige hetzelfde als ten aanzien van het onder voorbehoud geleverde verkochte; de klant heeft met name een voorkeursrecht tot verkrijging van de onverdeelde eigendom.

Indien de geleverde goederen onlosmakelijk worden vermengd met andere, niet aan ons toebehorende goederen, verkrijgen wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het verkochte tot de andere vermengde goederen ten tijde van de vermenging. Indien de vermenging op dusdanige wijze geschiedt dat de zaak van de klant als hoofdzaak beschouwd dient te worden, wordt geacht overeengekomen te zijn dat de klant pro rata mede-eigendom aan ons overdraagt. Onlosmakelijke vermenging van de goederen wordt gelijkgesteld aan verbinding. De klant houdt de aldus ontstane onverdeelde eigendom ten behoeve van ons onder zich. De klant behoudt in ieder geval het voorkeursrecht tot verkrijging van de onverdeelde eigendom.

Als zekerheid voor vorderingen cedeert de klant ook die vorderingen aan ons welke de klant verkrijgt op een derde door de verbinding van het verkochte met een onroerende zaak.

In geval van verkoop van de goederen in het reguliere zakelijke verkeer treedt de betaalde koopprijs in de plaats van de goederen. De klant cedeert reeds nu voor alsdan een uit een eventuele vervreemding voortvloeiende vordering inclusief omzetbelasting aan ons. De klant is bevoegd deze vorderingen te innen zolang hij zijn betalingsverplichtingen tegenover ons nakomt. Met het oog op het verlengde eigendomsvoorbehoud (cessie vooraf van de desbetreffende vordering uit hoofde van de koopprijs) is cessie aan een derde, met name aan een kredietinstelling, in strijd met de overeenkomst en niet toegestaan. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de verkoopdocumentatie van de klant te controleren en diens afnemers te informeren over de cessie.

5.3 Indien de vordering van de klant is opgenomen op een rekening-courant, cedeert de klant bij dezen reeds nu voor dan zijn vordering op zijn afnemer uit hoofde van de rekening-courant aan ons. De cessie geschiedt ten belopen van het bedrag dat wij bij de klant in rekening zouden hebben gebracht voor de doorverkochte, onder eigendomsvoorbehoud staande goederen.

5.4 In geval van beslag op de goederen onder de klant dienen wij middels toezending van een afschrift van het proces-verbaal van beslaglegging en van een verklaring onder erewoord onmiddellijk geïnformeerd te worden dat het bij de desbetreffende goederen gaat om de door ons geleverde en onder eigendomsvoorbehoud staande goederen.

5.5 Indien de waarde van de zekerheden volgens bovenstaande leden van dit artikel na aftrek van de desbetreffende kosten op afzienbare termijn het bedrag van de nog openstaande vordering met meer dan 20% overschrijdt, is de klant gerechtigd vrijgave van zekerheden van ons te vorderen voor zover er sprake is van overschrijding.

6. Ingebrekestelling, niet-levering, ontbinding

6.1 Indien wij in gebreke zijn met de overdracht van een goed en kan ons ten aanzien van dit verzuim ernstige nalatigheid of opzet worden verweten, zullen wij de klant alle schade als gevolg hiervan vergoeden. In geval van nalatigheid zijn aanspraken van de klant uitgesloten.

6.2 Bij niet-levering door de toeleverancier hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Wij zijn in de volgende gevallen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden:

6.3.1 Indien in tegenstelling tot de vóór het afsluiten van de overeenkomst bestaande veronderstelling blijkt dat de klant niet kredietwaardig is. Kredietonwaardigheid kan zonder meer worden aangenomen in geval van een niet inbare wissel of cheque, staking van betaling door de klant of een tevergeefse poging tot gedwongen executie bij de klant. Het behoeft niet te gaan om een relatie tussen ons en de klant;

6.3.2 Indien blijkt dat de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt met betrekking tot zijn kredietwaardigheid en deze gegevens van groot belang zijn voor het afsluiten van de overeenkomst;

6.3.3 Indien de onder ons eigendomsvoorbehoud staande goederen anders dan in het kader van het reguliere zakelijke verkeer van de klant worden vervreemd, met name middels eigendomsoverdracht tot zekerheid of verpanding, tenzij wij schriftelijk toestemming hebben gegeven voor de vervreemding;

6.3.4 Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst buiten onze invloedssfeer voor de uitvoering van de overeenkomst essentiële omstandigheden op een dusdanige manier hebben ontwikkeld dat de prestatie voor ons onmogelijk of onredelijk wordt bemoeilijkt (bijvoorbeeld niet aan ons te wijten niet-levering door de voorleverancier of mogelijke levering uitsluitend nog onder aanzienlijk verzwaarde voorwaarden);

6.3.5 Indien de klant zijn plichten uit hoofde van de overeenkomst in hoge mate niet-nakomt, met name indien hem niet-nakoming van de zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van de omgang met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan worden verweten.

6.3.6 Voor het overige geldt ten aanzien van ons recht tot ontbinding en het recht tot ontbinding van de klant het bepaalde in de wet.

6.4 In geval van verzuim van onze kant kan de klant een redelijke prestatietermijn stellen. Na afloop van deze termijn kan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en in plaats van de prestatie schadevergoeding vorderen. In plaats van schadevergoeding kan vergoeding van de kosten worden gevorderd. In een dergelijk geval geldt de beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in de overeenkomst. De klant is verplicht op ons verzoek te verklaren of hij de overeenkomst ontbindt wegens de vertraging in de prestatie of vasthoudt aan de prestatie. Dit verzoek zal gedurende de door de klant gestelde respijttermijn en met inachtneming van een redelijke termijn vóór afloop hiervan worden gedaan. Indien wij vóór afloop van de respijttermijn niet van de klant de verklaring hebben ontvangen dat de klant de prestatie na afloop van de termijn afwijst, blijven wij gerechtigd tot de prestatie.

6.5 Indien de klant tegenover ons in gebreke is met een betalingsverplichting, worden alle bij begin van het verzuim bestaande vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie onverwijld opeisbaar.

6.6 Jäger is gerechtigd vorderingsrechten die voortkomen uit haar zakelijke relaties met haar wederpartij of klant, over te dragen aan derden.

7. Bijzondere bepalingen betreffende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Indien wij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verrichten, geschieden deze uitsluitend onder de desbetreffende voorwaarden en in aanvulling op de onderhavige Algemene Voorwaarden.

7.1 Onze onderhouds- en reparatieactiviteiten zijn diensten. De prijzen zijn in overeenstemming met de actueel geldende prijslijst voor service- en andere diensten. Voorrijkosten, materiaalkosten en dergelijke worden overeenkomstig onze actueel geldende prijslijsten extra in rekening gebracht.

7.2 Indien de klant een kostenraming wenst, zullen wij de zaak onderzoeken en vervolgens een kostenraming voorleggen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de klant. De kosten van het onderzoek worden berekend op basis van de verrichte werkzaamheden en in het kader van een eventuele reparatie- respectievelijk onderhoudsopdracht slechts verrekend indien dit uitdrukkelijk van tevoren overeengekomen wordt.

8. Garantie

8.1 Wij verlenen garantie als volgt:

8.1.1 op nieuw geproduceerde zaken 12 maanden; op tweedehandszaken wordt geen garantie verleend. De garantietermijn begint met de overgang van het risico op de klant.

8.1.2 De geleverde goederen moeten onverwijld worden onderzocht op gebreken, en zichtbare gebreken moeten binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons worden gemeld; zo niet, kan er geen garantie worden geclaimd. Deze termijn wordt geacht nageleefd te zijn bij tijdige verzending van de melding van het gebrek. Op de ondernemer rust de volledige bewijslast ten aanzien van alle garantievoorwaarden, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van constatering van het gebrek en voor de tijdigheid van de reclame.

8.1.3 Een reclame wordt door ons slechts erkend indien zij schriftelijk wordt medegedeeld. Een reclame die wordt ingediend bij een buitendienstmedewerker of vervoerder of overige derde is geen reclame in de vereiste vorm en met inachtneming van de vereiste termijn.

8.1.4 Voor het geval dat op grond van een gerechtvaardigde reclame een vervanging geschiedt, geldt het bepaalde betreffende de levertijd dienovereenkomstig. Voor de reparatie van een gebrek door middel van herstel zal ons een redelijke termijn van ten minste drie weken worden gegund.

8.1.5 Als gevolg van het bestaan van een dergelijk vastgesteld en met een correcte reclame gemeld gebrek heeft de klant de volgende rechten:

• De klant heeft in geval van gebrekkigheid in de eerste plaats het recht alsnog nakoming van ons te vorderen. Dit geschiedt naar onze keuze door reparatie van het gebrek of door vervanging.

• De keuze tussen vervanging van de zaak of reparatie van het gebrek zal door ons naar eigen oordeel worden gemaakt. Voorts zijn wij gerechtigd bij niet-slagen van een poging tot herstel opnieuw over te gaan tot herstel, wederom binnen een redelijke termijn. Pas indien ook dit herstel niet slaagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen.

8.2 De klant kan uitsluitend in geval van ernstige verwijtbare of opzettelijke niet-nakoming van onze plicht tot levering van zaken zonder gebreken schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten vorderen. De klant dient bewijs te leveren van de oorzaak en de omvang van de geleden schade. Dit geldt tevens voor de gemaakte kosten.

8.3 De bewijslast voor het bestaan van een gebrek rust op de klant.

8.4 De garantie op gebreken heeft geen betrekking op schade die na de overgang van het risico ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, excessief gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen en chemische, elektrochemische, elektrische of atmosferische invloeden.

8.5 De garantie vervalt ten aanzien van die gebreken welke te wijten zijn aan het feit dat de klant door ons niet goedgekeurde extra apparatuur heeft laten aanbrengen of werkzaamheden heeft laten verrichten door personen die niet door ons of de fabrikant van de goederen zijn erkend of het feit dat de goederen door de klant zelf zijn veranderd of uitgebreid of het op de goederen aangebrachte identiteitskenmerk (barcode-etiket of fabrikantenkeurmerk) is beschadigd, tenzij de klant aantoont dat dergelijke veranderingen of uitbreidingen niet de oorzaak zijn van het gebrek. Indien het door de klant gemelde gebrek na een onderzoek niet kan worden vastgesteld, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de klant, voor zover hij de koper is.

8.6 Indien tegen de klant een vordering wordt ingesteld wegens inbreukmaking op onze eigendomsrechten zal conform deze voorwaarden geleverde of gelicentieerde goederen zullen wij de klant alle bij kracht van gewijsde opgelegde kosten en schadevergoedingsbedragen vergoeden indien wij onverwijld en schriftelijk worden geïnformeerd over een dergelijke vordering, alle vereiste informatie van de klant ontvangen, de klant zijn algemene plichten tot medewerking nakomt, wij de definitieve beslissing kunnen nemen of de vordering wordt betwist of geschikt en de inbreukmaking op de eigendomsrechten aan ons toe te rekenen is. Indien bij kracht van gewijsde wordt vastgesteld dat door een voortgezet gebruik van de goederen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten van een derde of indien naar onze mening het risico van een desbetreffende eis bestaat, kunnen wij, voor zover de aansprakelijkheid niet wegvalt, voor eigen rekening en naar eigen keuze ofwel de klant het recht verschaffen de goederen te blijven gebruiken ofwel deze vervangen of op een dusdanige wijze te veranderen dat er geen sprake meer is van inbreukmaking, ofwel onder terugname van de goederen aan de klant de waarde ervan terugbetalen met aftrek van een schadeloosstelling voor het genot tot dan toe.

8.7 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van de gebrekkigheid van de zaak indien dit te wijten is aan een in ieder geval ernstig verwijtbare niet-nakoming van plichten door ons, onze wettelijke vertegenwoordiger of onze hulppersonen.

Bovenstaande beperking geldt uitdrukkelijk niet voor zover door een toerekenbare niet-nakoming van plichten door ons, onze wettelijke vertegenwoordiger of hulppersonen aansprakelijkheid ontstaat voor schade als gevolg van aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid alsmede bij vorderingen uit hoofde van de productaansprakelijkheid. Het hierboven bepaalde laat de verjaringstermijn in geval van een regres op de leverancier onverlet; zij bedraagt 5 jaar, te rekenen vanaf de aflevering van de gebrekkige zaak.

8.8 Voor zover wij gedurende een vastgelegde periode een garantie voor een bepaalde aard van hoedanigheid van de vervreemde zaak verlenen, is het hierboven bepaalde ten aanzien van de onderzoeks- en reclameplichten en het aantal pogingen om alsnog na te komen niet van toepassing.

8.9 Indien de klant een gebrekkige montagehandleiding ontvangt, zijn wij slechts tot levering van een niet gebrekkige montagehandleiding verplicht, en wel ook slechts indien het gebrek van de montagehandleiding een correcte montage onmogelijk maakt.

9. Software

Indien de terbeschikkingstelling van software onderwerp van de overeenkomst is, geldt het volgende:

9.1 Voor zover niet individueel iets anders wordt overeengekomen, ontvangt de klant ten aanzien van de verkregen programma’s een eenvoudig recht de software voor eigen doeleinden te gebruiken. De klant is gerechtigd tot doorgifte van de desbetreffende software aan eindklanten. De klant is niet gerechtigd de software voor anderen te gebruiken of ter verwerking van gegevens aan derden ter beschikking te stellen, ook niet middels gebruik op eigen computers van de klant.

9.2 De klant is niet gerechtigd sub licenties te verlenen.

9.3 De klant is niet gerechtigd de software te kopiëren, vermenigvuldigde exemplaren te verspreiden, de software te bewerken of openbaar toegankelijk te maken. Als uitzondering op het kopieerverbod is de klant gerechtigd een veiligheidskopie te maken.

9.4 De verworven gebruiksrechten worden door middel van een vrijgavecode aan de eindgebruiker verleend.

9.5 Alle rechten die verder reiken dan de hierboven verleende rechten, ongeacht of het auteursrechten, industriële eigendomsrechten of andere rechten zijn, komen uitsluitend aan ons toe.

9.6 Indien de aan de klant ter beschikking gestelde gegevensdrager om technische redenen software bevat waarop de aan de klant verleende softwarelicentie geen betrekking heeft, mag deze software slechts op grond van een separate licentie worden gebruikt, welke door de klant aangevraagd moet worden. De software kan voorzien zijn van technische middelen ter voorkoming van het gebruik van niet gelicentieerde software.

9.7 De klant zal op alle volledige en op gedeeltelijke kopieën van de software de vermelding van onze auteursrechten en alle overige informatie betreffende onze industriële eigendomsrechten op die wijze aanbrengen respectievelijk intact laten zoals deze zijn vastgelegd in de originele versie van de software.

9.8 De klant heeft geen recht op terbeschikkingstelling van de broncode.

9.9 Wij leveren de desbetreffende programma’s middels overdracht van de drager van de programmagegevens of per download. Indien de klant installatie door ons wenst, is dit een bijkomende prestatie waartoe met een aanvullende opdracht als dienst opdracht kan worden gegeven. Dit geldt tevens voor de instructies voor het programma. Deze worden door ons gegeven conform een separate opdracht en tegen separate vergoeding op basis van de kosten conform het actueel geldende uurtarief van onze actueel geldende prijslijsten exclusief reiskosten en onkosten.

9.10 Indien onze prestatie de levering van vreemde software omvat, is de klant verplicht informatie in te winnen over de licentiebepalingen van de fabrikant en deze in acht te nemen.

9.11 Documentatie, met name van externe aanbieders, wordt op die wijze aangeleverd zoals deze door de fabrikant ter beschikking wordt gesteld. Dit kan tevens aanlevering in een vreemde taal betekenen. Wij zijn niet verplicht documentatie betreffende programma’s van externe fabrikanten in de Nederlandse taal te vertalen.

10. Producten voor de besturing en bewaking van gebouwentechniek

Voor ons product OPUS greenNet ViToo, een gecombineerd hard- en softwareproduct ter visualisering, sturing, bewaking en verhoging van de energie efficiëntie van gebouwentechniek, gelden aanvullend de volgende Algemene Voorwaarden.

Indien de klant een OPUS greenNet ViToo bestelt, moet dit ten behoeve van gebruik door de desbetreffende eindklant via een softwarelicentiesleutel worden vrijgeschakeld. Daarom geven wij de gegevens van de eindklant uit de bestelling door aan een gelicentieerde dienstverlener die de softwarelicentiesleutel met de voor de ter beschikking gestelde software bestelde functies naar de klant stuurt. Dit kan naar onze keuze elektronisch of op een gegevensdrager geschieden. Voor klanten worden cursussen en opleidingen alsmede speciale certificering aangeboden.

Ter bevordering van de verkoop en voor eigen gebruik kunnen aan de klant demonstratie- en NFR-versies ter beschikking worden gesteld (niet bestemd voor wederverkoop). Voor de toepassing van deze producten bieden wij onze klanten en op verzoek ook eindklanten ondersteuning aan van ons Service- en Hotlineteam, op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur. Na vrijgave voor de markt kunnen updates worden verkregen conform de actueel geldende prijslijst.

11. Aansprakelijkheid voor niet-nakoming van overige plichten

11.1 Onverminderd het bepaalde betreffende de garantie alsmede andere in deze bepalingen getroffen speciale regelingen geldt in de gevallen waarin wij een plicht niet nakomen het volgende:

11.2 Wij zijn voor onze medewerkers, hulppersonen en ondergeschikten onbeperkt aansprakelijk voor schadevergoeding, ook voor nalatigheid bij aantasting van leven, lichaam of gezondheid van een persoon.

11.3 Voorts zijn wij slechts in de volgende mate aansprakelijk:

11.4 Schadevergoeding kan door de klant slechts worden gevorderd in geval van ernstig verwijtbare of opzettelijke niet-nakoming van een plicht door ons; schadevergoeding in plaats van prestatie alsmede vertragingsschade is beperkt tot het negatieve belang, schadevergoeding wegens niet of niet zoals verschuldigd geleverde prestatie is beperkt tot de hoogte van de koopprijs respectievelijk de jaarlijkse gebruiksvergoeding.

11.5 Schadevergoeding in plaats van prestatie bij uitsluiting van de prestatieverplichting (onmogelijkheid) is uitgesloten.

11.6 De aansprakelijkheid wegens arglist en volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onverlet.

11.7 Indien de klant alleen of grotendeels verantwoordelijk is voor omstandigheden op grond waarvan hij het recht tot ontbinding heeft, of is de omstandigheid op grond waarvan het recht tot ontbinding bestaat ontstaan tijdens het in gebreke zijn met acceptatie door de partner, is ontbinding door de klant uitgesloten.

11.8 De klant is verantwoordelijk voor nalatigheid van zijn kant, bijvoorbeeld het niet voldoende verlenen van medewerking (bijvoorbeeld ook onvoldoende foutmeldingen, organisatiefouten of onvoldoende gegevensbescherming). Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor het herstel van gegevens voor zover de klant de gebruikelijke en juiste voorzorgsmaatregelen heeft getroffen voor de beveiliging van gegevens en ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens en programma's die in een elektronisch verwerkbaar formaat beschikbaar zijn, tegen acceptabele kosten gereconstrueerd kunnen worden. De klant is met name verplicht voorafgaand aan elke van bovengenoemde werkzaamheden een back-up te maken en de succesvolle uitvoering van deze back-up te controleren. Indien de klant dit heeft nagelaten, is hij verplicht dit voor het begin van eventuele werkzaamheden aan onze medewerker(s) mede te delen. Indien onze medewerker(s) de back-up moet(en) maken en de succesvolle uitvoering controleren, zijn de desbetreffende kosten voor rekening van de klant. De kosten worden berekend op basis van de actueel geldende prijslijst voor service- en andere diensten.

11.9 Jäger is niet aansprakelijk voor door haar of haar werknemers verleende advie-zen en/of (technische) oplossingen, die zijn gegeven aan de hand van technische omschrijvingen van de klant van Jäger c.q. haar opdrachtgever(s).

11.10 Indien en voor zover goederen en/of materialen c.q. diensten niet op tijd wor-den geleverd door leveranciers van Jäger, is laatstgenoemde jegens de klant van Jäger niet aansprakelijk voor enige schade.

12. Cessieverbod, verrekening, retentie

De rechten van de klant uit hoofde van de met ons gedane transacties zijn zonder onze schriftelijke toestemming niet overdraagbaar. De klant is slechts gerechtigd met onze vorderingen te verrekenen indien zijn vordering onbetwist of bij kracht van gewijsde is vastgesteld. Een retentierecht kan slechts door hem worden uitgeoefend indien dit voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

13. Privacybescherming

Indien de door Jäger uit te voeren diensten (mede) bestaan uit het ten behoeve van de wederpartij verwerken van persoonsgegevens, geldt hetgeen is bepaald in dit artikel.

13.1. Jäger zal in haar organisatie persoonsgegevens steeds verwerken in overeenstemming met de geldende bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke voorschriften, voorwaarden en bepalingen. 

13.2. Behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, mogen Jäger en een ieder die onder haar gezag handelt, persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de wederpartij. In een order of overeenkomst uitdrukkelijk omschreven verwerkingen worden geacht plaats te vinden in opdracht van de wederpartij. Andere verwerkingen mogen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

13.3. Onverminderd het hiervoor vermelde, zal Jäger de persoonsgegevens waarvan zij bij het uitvoeren van diensten of opdrachten kennis neemt, geheimhouden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Jäger zal aan een ieder die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot de te verwerken persoonsgegevens, geheimhouding opleggen met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens. 

13.4. Jäger zal technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de door haar ten behoeve van de wederpartij te verwerken persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen en zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

13.5. Jäger zal persoonsgegevens ten behoeve van de wederpartij slechts in Nederland verwerken. 

14. Herroeping

14.1 De herroepingstermijn bedraagt 28 dagen gerekend vanaf kennisneming van de herroeping en ontvangst van de goederen.

14.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons – JÄGER DIREKT Nederland B.V. door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, een telefax of een e-mail) inlichten over uw besluit de overeenkomst te herroepen. U kunt het modelformulier of een andere eenduidige verklaring ook digitaal invullen op onze website www.jaeger-direkt.com en versturen.

14.3 Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging betreffende de ontvangst van de herroeping. Om u aan de herroepingstermijn te houden, behoeft u slechts de mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn te versturen.

14.4 Gevolgen van de herroeping: Indien u de overeenkomst herroept, betalen wij alle bedragen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering), onverwijld aan u terug, echter uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de mededeling betreffende uw herroeping van de overeenkomst door ons is ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Wij zullen in geen geval kosten bij u in rekening brengen in verband met deze terugbetaling.

14.5 De terugzending van de goederen is voor u kosteloos; gebruik hiervoor uitsluitend de afhaalservice van onze transporteur. Wij kunnen de porto voor een door u gewenste terugzending niet vergoeden. Een eventueel waardeverlies van de goederen is slechts voor uw rekening indien het waardeverlies te wijten is aan een niet correct gebruik door u.

15. Algemeen

15.1 Mochten een of meerdere van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden of een lacune bevatten, laat dit de overige bepalingen onverlet.

15.2 Van de hierboven genoemde bepalingen afwijkende bepalingen of aanvullende bepalingen zijn slechts geldig in de vorm van een schriftelijke allonge bij de door de partijen gesloten overeenkomst, waarin wordt gerefereerd aan de gewijzigde bepaling(en). Ook de opheffing van dit schriftelijkheidsvereiste dient schriftelijk te geschieden.

16. Geschillen en toepasselijk recht.

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Jäger en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Alle geschillen die tussen Jäger en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin Jäger is gevestigd. 

De geldigheid van enig VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

17. 2ba

17.1 Jäger Direkt Nederland is bij wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en overige informatie die in 2ba vermeld staat niet aansprakelijk en deze zijn derhalve ook niet bindend. 

 

Sprundel, gemeente Rucphen,                    December 2021.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland, kantoor Breda, onder nummer 24374843. 

Laatst bekeken