Gratis verzenden vanaf € 99,-
Snelle orderverwerking
30 dagen retourbeleid
Persoonlijke aanspreekpartner
Bel ons: 0165 380 490

Algemene voorwaarden Jäger Direkt Nederland B.V.

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt:

  • Gebruiker: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jäger Direkt Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 4714 VC Sprundel, gemeente Rucphen, aan de Struikhei 39 A, ( KvK nummer: 24374843) , in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als “wij”; of “ons” of ‘gebruiker’
  • Klant: De contractspartij en/of afnemer van producten van de gebruiker;

Artikel 2. Algemeen, geldigheid

2.1 Onderstaande voorwaarden gelden voor alle offertes, leveringen en diensten uit hoofde van een overeenkomst van koop, werk of diensten en overige overeenkomsten, inclusief die uit hoofde van toekomstige transacties en duurtransacties afkomstig van en/of geleverd door gebruiker.

2.2 De geldigheid van eventuele afwijkende algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden of anderszins van de klant wordt door gebruiker uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden van de klant gelden ook niet indien wij niet uitdrukkelijk in een individueel geval de geldigheid hebben tegengesproken.

2.3  De bedrijfsactiviteiten van gebruiker zijn:  groothandel – import en export daaronder begrepen- in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen, in elektrotechnische materialen en electro componenten en het leveren en monteren van kabels en overige elektronische producten ten behoeve van de elektrotechnische installatie op onder meer bouwplaatsen. Als zodanig gaat gebruiker    uitsluitend overeenkomsten aan met ondernemers. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt of handelen in het kader van commerciële en/ of zelfstandige beroepsmatige activiteiten.

Artikel 3. Offertes, opdrachtbevestigingen, afwijkingen

3.1 Alle offertes zijn, indien niet uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen, geheel vrijblijvend. Tussenverkoop bij levering via magazijn blijft voorbehouden. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van ons dan wel indien wij een aanvang hebben gemaakt met de levering binnen een termijn van vier weken komt een overeenkomst tot stand.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van correcte, volledige en tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers. Dit geldt uitsluitend voor het geval dat niet-levering niet aan ons te wijten is, met name bij het aangaan van een vervangende overeenkomst met onze toeleverancier. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen risico indien wij een afnameovereenkomst betreffende de te leveren prestatie met onze leverancier hebben gesloten. Aan de klant wordt onverwijld mededeling gedaan van de niet-beschikbaarheid van de prestatie. De tegenprestatie wordt onverwijld geretourneerd.

3.3 Indien de klant een elektronische bestelling plaatst, bevestigen wij de ontvangst van de bestelling onverwijld. Deze ontvangstbevestiging is geen bindende aanvaarding van de bestelling. De ontvangstbevestiging kan worden gecombineerd met de verklaring van aanvaarding. Voor zover de klant een elektronische bestelling betreffende de goederen plaatst, wordt de inhoud van de overeenkomst door ons opgeslagen en op verzoek met de onderhavige voorwaarden per e-mail aan de klant toegestuurd.

3.4 Aangegeven afmetingen en gewichten zijn te allen tijde slechts bij benadering. Wij behouden ons minieme, in de handel gebruikelijke technische veranderingen aan de producten en de levering van deze veranderde versies voor.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De door ons in onze actuele prijslijst voor service- en andere diensten opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en binden ons niet, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Geldig zijn de bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen.

4.2 De prijzen zijn exclusief verpakkingskosten. Leverings- en transportkosten worden apart in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien een verpakking vereist is, wordt deze door ons tegen kostprijs in rekening gebracht en niet meer teruggenomen.

4.3 Na totstandkoming van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig tussentijds  te verhogen in geval van onder andere, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, stijging van goederen- en/of grondstofprijzen en/of elektriciteit en/of hulpmateriaal, belastingen, lonen, salarissen of sociale lasten, douanetarieven, door onze toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen door de klant dienen uitsluitend te geschieden aan ons of aan een door ons schriftelijk gevolmachtigd persoon in de overeengekomen valuta. Een betaling is, ongeacht de factuurdatum of de ontvangst van de factuur, opeisbaar binnen 30 dagen na levering van de betreffende goederen, zonder dat recht op verrekening bestaat. De klant kan tevens een SEPA-incassomachtiging verlenen.  

5.2 Indien volledige betaling binnen de betaaltermijn uitblijft, is de klant jegens ons van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Ook zijn alle vorderingen die wij op de klant hebben onmiddellijk opeisbaar. Dit laatste geldt tevens in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

5.3 Vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden tot aan de dag van algehele betaling is de klant aan ons de wettelijke handelsrente verschuldigd. Klant  zal voor voldoende saldo op zijn rekening zorg dragen. Kosten in verband met de niet-inning of terugboeking van de automatische afschrijving zijn voor rekening van klant. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant, tenzij de daadwerkelijke redelijke kosten hoger zijn, in welk geval de klant is gehouden het meerdere aan ons te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de te vorderen hoofdsom.

5.4 Wij zijn gerechtigd te allen tijde voorafgaand aan verzending van de goederen vooruitbetaling dan wel zekerheid te verlangen. De hoogte van de vooruitbetaling zal in voorkomend geval worden bepaald.

5.5. Discontokosten en overige kosten zijn voor rekening van de klant. Bij een nieuwe klant geschiedt de eerste levering tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling met inachtneming van de wettelijke regels op het contant betalingsverkeer.

5.6 De klant is uitsluitend gerechtigd tot verrekening met vorderingen die in kracht van gewijsde zijn vastgesteld of niet betwist worden.

6. Leveringsomvang en levering

6.1 De overeengekomen levertijd is slechts een benadering. Deze levertijd geldt niet als uiterste termijn, zodat wij gerechtigd zijn omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Bij een voorziene overschrijding zal de klant tijdig worden geïnformeerd. In dat geval is een vordering tot schadevergoeding van de  klant uitgesloten tenzij het verzuim te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig gedrag van onze kant of van onze wettelijke vertegenwoordigers.

6.2 Zeer kleine verpakkingseenheden die op voorraad zijn en in de catalogus zijn opgenomen, kunnen naar onze keuze niet worden aangebroken. Bij bestelling van een afwijkende hoeveelheid wordt de naast grotere verpakkingseenheid geleverd.

6.3 Een termijn is slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk als bindend wordt bevestigd. Een termijn is nageleefd indien de goederen tot de afloop ervan ons magazijn hebben verlaten of wij de klant hebben medegedeeld bereid te zijn tot levering. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen zoals overmacht, maatregelen van overheidswege, niet-verlening van vergunningen van overheidswege, arbeidsconflicten van welke aard dan ook, sabotage, grondstoffentekort, niet toerekenbaar vertraagd geleverd materiaal, oorlog, oproer enzovoorts wordt de levertermijn dienovereenkomstig verlengd, ook indien deze omstandigheden en gebeurtenissen zich tijdens een reeds bestaand verzuim voordoen.

6.4 Indien wij een als bindend toegezegde levertermijn overschrijden en indien van de klant langer wachten niet kan worden gevergd, kan deze na het ontstaan van het verzuim, na een aanmaning en het stellen van een redelijke respijttermijn onder dreiging met afwijzing verder reikende rechten doen gelden. In een dergelijk geval is een vordering tot schadevergoeding van de klant uitgesloten tenzij het verzuim te wijten is aan opzettelijk of grove nalatigheid van  de klant of van een van onze wettelijk vertegenwoordigers .. Dit geldt tevens voor de niet-nakoming van een plicht tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst.

6.5 Indien de klant in gebreke is met de acceptatie, zijn wij gerechtigd na afloop van een door ons te stellen respijttermijn de nakoming van de overeenkomst af te wijzen en schadevergoeding te vorderen. Wij kunnen in plaats hiervan tevens aan de andere kant beschikken over de goederen en binnen een nieuwe redelijke termijn leveren aan de klant.

6.6 Plaats van nakoming van onze verplichting tot levering is de plaats van de fabriek of van ons magazijn. Indien wij de goederen op verzoek van de klant verzenden, geschiedt dit voor diens rekening en risico. Bij elke levering gaat het risico van verloren gaan van de goederen bij overdracht aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon over op de klant, ook indien wij de transportkosten voor onze rekening hebben genomen of de verzending geschiedt met een eigen voertuig.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 In geval van verkoop door ons gaat door de aflevering van goederen uitsluitend het risico en niet de eigendom van de goederen over op de klant. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van de klant te vorderen hebben, rente en kosten daaronder begrepen.

7.2 De klant is verplicht de door ons geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van gebruiker te bewaren en voor gebruiker te houden. Het is de klant  niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, te vervreemden of op welke wijze dan ook te bezwaren, tenzij verpanding, vervreemding of bezwaring plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door de klant.

7.3 Voor het geval dat enige vervreemding en/of bezwaring van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen desalniettemin plaatsvindt, draagt de klant reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken die zij bij (door)verkoop van deze goederen verkrijgt, over aan ons, althans zal de klant zo nodig en zodra mogelijk deze overdracht bewerkstelligen.

7.4 Op eerste verlangen van gebruiker is de klant verplicht de voor gebruiker gehouden zaken aan gebruiker ter beschikking te stellen als er gegronde vrees bestaat dat de klant enige verplichting als bedoeld in het eerste lid van dit artikel jegens de gebruiker niet zal nakomen. Als de klant haar medewerking niet op voornoemde wijze verleent, is gebruiker zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken onmiddellijk onder zich te nemen. In dat geval verleent de klant reeds nu voor alsdan gebruiker, dan wel een door gebruiker aan te wijzen derde, een onherroepelijke machtiging de door haar afgeleverde goederen onder zich te nemen en daartoe de plaats(en) te betreden waar zich de goederen van gebruiker bevinden.

7.5 Verwerking of omvorming van het verkochte door de klant geschiedt te allen tijde ten behoeve van ons. Indien het verkochte wordt verwerkt c.q. vermengd met andere, niet aan ons toebehorende goederen, verkrijgen wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het verkochte tot de andere verwerkte goederen ten tijde van de verwerking c.q. vermenging. Ten aanzien van de door de verwerking ontstane zaak geldt voor het overige hetzelfde als ten aanzien van hetgeen onder voorbehoud is geleverd.;. Indien de vermenging op dusdanige wijze geschiedt dat de zaak van de klant als hoofdzaak beschouwd dient te worden, draagt de klant pro rata de mede-eigendom aan ons over. Onlosmakelijke vermenging van de goederen wordt gelijkgesteld aan verbinding. De klant houdt de aldus ontstane onverdeelde eigendom ten behoeve van ons onder zich. De klant behoudt in ieder geval het voorkeursrecht tot verkrijging van de onverdeelde eigendom.

7.6 In geval van beslag op de goederen onder de klant dienen wij middels toezending van een afschrift van het proces-verbaal van beslaglegging onmiddellijk geïnformeerd te worden dat het bij de desbetreffende goederen gaat om de door ons geleverde en onder eigendomsvoorbehoud staande goederen.

8. Ontbinding

8.1 In geval van verzuim als bedoeld in artikel 5 (Betalingen) van deze algemene voorwaarden alsmede indien:

  • klant verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • omstandigheden die gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen zijn goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • de klant in staat van faillissement wordt verklaard, haar eigen faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
  • de klant(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie alsmede wanneer op haar vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd;
  • aan de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt met betrekking tot haar kredietwaardigheid en deze gegevens van groot belang zijn voor het afsluiten van de overeenkomst;
  • in tegenstelling tot de vóór het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de klant niet kredietwaardig is, hetgeen kan worden aangenomen in geval van onder meer staking van betaling door de klant;
  • zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

zijn wij bevoegd elke overeenkomst met de klant zonder gerechtelijke tussenkomst direct te ontbinden, onverminderd de rechten die wij aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de klant kunnen ontlenen, het recht op (volledige) schadevergoeding daaronder begrepen.

8.2 Gebruiker is gerechtigd vorderingsrechten die voortkomen uit haar zakelijke relaties met haar klant over te dragen aan derden.

9. Bijzondere bepalingen betreffende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

9.1 Indien wij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verrichten, geschieden deze uitsluitend onder de desbetreffende voorwaarden en in aanvulling op de onderhavige algemene voorwaarden. Deze werkzaamheden kwalificeren als diensten.

9.2 De prijzen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn in overeenstemming met de actueel geldende prijslijst voor service- en andere diensten. Voorrijkosten, materiaalkosten en dergelijke worden overeenkomstig onze actueel geldende prijslijsten extra in rekening gebracht.

9.3 Indien de klant een kostenraming wenst, zullen wij de zaak onderzoeken en vervolgens een kostenraming voorleggen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de klant. De kosten van het onderzoek worden berekend op basis van de verrichte werkzaamheden en in het kader van een eventuele reparatie- respectievelijk onderhoudsopdracht slechts verrekend indien dit uitdrukkelijk van tevoren overeengekomen wordt.

10. Reclame en garanties

10.1 Onder ‘Reclames’ wordt verstaan alle klachten van de klant met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen.

10.2 De klant dient het geleverde onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Reclames ten aanzien van niet uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering daarvan, te geschieden. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van aanspraak. De geleverde goederen worden voor ontvangst en akkoord getekend. De bewijslast ten aanzien van gebreken rust op de klant.

10.3 Reclames ten aanzien van (direct) waarneembare gebreken dienen direct en duidelijk schriftelijk te worden vermeld op het vervoers- c.q. afleverdocument.

10.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van die betreffende levering alsmede van andere levering(en) niet op. Evenmin geeft het de klant recht op verrekening.

10.5 Indien de klant haar verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) niet of niet tijdig nakomt, kan hij niet reclameren.

10.6 De verplichting ten aanzien van de deugdelijkheid van een door ons geleverd product is uitsluitend beperkt tot (a) herstel van de gebreken, (b) vervanging van de gebrekkige goederen, (c) vervanging van de gebrekkige goederen of (d) ontbinding van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en (pro rata) creditering, een en ander ter eigen keuze en eigen op te stellen voorwaarden van ons. Daarbij zijn wij gerechtigd onze eerder gemaakte keuze te herzien.

10.7 Op nieuw geproduceerde zaken bieden wij 12 maanden garantie; op tweedehandszaken wordt geen garantie verleend. De garantietermijn begint met de overgang van het risico op de klant.

10.8 De garantie op gebreken heeft geen betrekking op schade die na de overgang van het risico ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, excessief gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen en chemische, elektrochemische, elektrische of atmosferische invloeden.

10.9 De garantie vervalt ten aanzien van die gebreken welke te wijten zijn aan het feit dat de klant door ons niet goedgekeurde extra apparatuur heeft laten aanbrengen of werkzaamheden heeft laten verrichten door personen die niet door ons of de fabrikant van de goederen zijn erkend of het feit dat de goederen door de  klant zelf zijn veranderd of uitgebreid of het op de goederen aangebrachte identiteitskenmerk (barcode-etiket of fabrikantenkeurmerk) is beschadigd, tenzij de  klant aantoont dat dergelijke veranderingen of uitbreidingen niet de oorzaak zijn van het gebrek. Indien het door de  klant gemelde gebrek na een onderzoek niet kan worden vastgesteld, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de klant

10.10 Indien sprake is van een  vastgesteld en met een correcte reclame gemeld gebrek heeft de klant de volgende rechten:

• De klant heeft dan in de eerste plaats het recht alsnog nakoming van ons te vorderen. Dit geschiedt naar onze keuze door reparatie van het gebrek of door vervanging.

• De keuze tussen vervanging van de zaak of reparatie van het gebrek zal door ons naar eigen oordeel worden gemaakt. Voorts zijn wij gerechtigd bij niet-slagen van een poging tot herstel opnieuw over te gaan tot herstel, wederom binnen een redelijke termijn. Pas indien ook dit herstel niet slaagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen.

10.11 De klant kan uitsluitend in geval van ernstige verwijtbare of opzettelijke niet-nakoming van onze plicht tot levering van zaken zonder gebreken schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten vorderen. De klant dient bewijs te leveren van de oorzaak en de omvang van de geleden schade. Dit geldt tevens voor de gemaakte kosten.

10.12 De bewijslast voor het bestaan van een gebrek rust op de klant.

10.13 Indien door een derde tegen de klant een vordering wordt ingesteld wegens inbreuk op onze eigendomsrechten  zullen wij de klant alle bij kracht van gewijsde opgelegde kosten en schadevergoedingsbedragen vergoeden indien wij onverwijld en schriftelijk worden geïnformeerd over een dergelijke vordering, alle vereiste informatie van de klant ontvangen, de klant zijn algemene plichten tot medewerking nakomt, wij de definitieve beslissing kunnen nemen of de vordering wordt betwist of geschikt en de inbreukmaking op de eigendomsrechten aan ons toe te rekenen is. Indien bij kracht van gewijsde wordt vastgesteld dat door een voortgezet gebruik van de goederen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten van een derde of indien naar onze mening het risico van een desbetreffende eis bestaat, kunnen wij, voor zover de aansprakelijkheid niet wegvalt, voor eigen rekening en naar eigen keuze ofwel de klant het recht verschaffen de goederen te blijven gebruiken ofwel deze vervangen of op een dusdanige wijze te veranderen dat er geen sprake meer is van inbreukmaking, ofwel onder terugname van de goederen aan de klant de waarde ervan terugbetalen met aftrek van een schadeloosstelling voor het genot tot dan toe.

10.14 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek  van de zaak indien dit te wijten is aan een  ernstig verwijtbare niet-nakoming van plichten door ons of onze wettelijke vertegenwoordiger.10.15 Indien de klant een gebrekkige montagehandleiding ontvangt, zijn wij slechts tot levering van een geschikte montagehandleiding verplicht, ook slechts indien het gebrek van de montagehandleiding een correcte montage onmogelijk maakt.

11. Intellectueel eigendom

Indien de terbeschikkingstelling van software onderwerp van de overeenkomst is, geldt het volgende:

11.1 Voor zover niet individueel iets anders wordt overeengekomen, ontvangt de klant ten aanzien van de verkregen programma’s een eenvoudig recht de software voor eigen doeleinden te gebruiken. De klant is gerechtigd tot doorgifte van de desbetreffende software aan eindklanten. De klant is niet gerechtigd de software voor anderen te gebruiken of ter verwerking van gegevens aan derden ter beschikking te stellen, ook niet middels gebruik op eigen computers van de klant.

11.2 De klant is niet gerechtigd sub - licenties te verlenen.

11.3 De klant is niet gerechtigd de software te kopiëren, vermenigvuldigde exemplaren te verspreiden, de software te bewerken of openbaar toegankelijk te maken. Als uitzondering op het kopieerverbod is de klant gerechtigd een veiligheidskopie te maken.

11.4 De verworven gebruiksrechten worden door middel van een vrijgavecode aan de eindgebruiker verleend.

11.5 Alle rechten die verder reiken dan de hierboven verleende rechten, ongeacht of het auteursrechten, industriële eigendomsrechten of andere rechten zijn, komen uitsluitend aan ons toe.

11.6 Indien de aan de klant ter beschikking gestelde gegevensdrager om technische redenen software bevat waarop de aan de klant verleende softwarelicentie geen betrekking heeft, mag deze software slechts op grond van een separate licentie worden gebruikt, welke door de klant aangevraagd moet worden. De software kan voorzien zijn van technische middelen ter voorkoming van het gebruik van niet gelicentieerde software.

11.7 De klant zal op alle volledige en op gedeeltelijke kopieën van de software de vermelding van onze auteursrechten en alle overige informatie betreffende onze industriële eigendomsrechten op die wijze aanbrengen respectievelijk intact laten zoals deze zijn vastgelegd in de originele versie van de software.

11.8 De klant heeft geen recht op terbeschikkingstelling van de broncode.

11.9 Wij leveren de desbetreffende programma’s middels overdracht van de drager van de programmagegevens of per download. Indien de klant installatie door ons wenst, is dit een bijkomende prestatie waartoe met een aanvullende opdracht als dienst opdracht kan worden gegeven. Dit geldt tevens voor de instructies voor het programma. Deze worden door ons gegeven conform een separate opdracht en tegen separate vergoeding op basis van de kosten conform het actueel geldende uurtarief van onze actueel geldende prijslijsten exclusief reiskosten en onkosten.

11.10 Indien onze prestatie de levering van vreemde software omvat, is de klant verplicht informatie in te winnen over de licentiebepalingen van de fabrikant en deze in acht te nemen.

11.11 Documentatie, met name van externe aanbieders, wordt op die wijze aangeleverd zoals deze door de fabrikant ter beschikking wordt gesteld. Dit kan tevens aanlevering in een vreemde taal betekenen. Wij zijn niet verplicht documentatie betreffende programma’s van externe fabrikanten in de Nederlandse taal te vertalen.

12. Producten voor de besturing en bewaking van gebouwentechniek

12.1 Voor ons product OPUS greenNet ViToo, een gecombineerd hard- en softwareproduct ter visualisering, sturing, bewaking en verhoging van de energie efficiëntie van gebouwentechniek, gelden aanvullend de volgende algemene voorwaarden.

12.2 Indien de klant een OPUS greenNet ViToo bestelt, moet dit ten behoeve van gebruik door de desbetreffende eindklant via een software licentiesleutel worden vrijgegeven. Daarom geven wij de gegevens van de eindklant door aan een gelicentieerde dienstverlener die de software licentiesleutel met de voor de ter beschikking gestelde software bestelde functies naar de klant stuurt. Dit kan naar onze keuze elektronisch of op een gegevensdrager geschieden. Voor klanten worden cursussen en opleidingen alsmede speciale certificering aangeboden.

12.3 Ter bevordering van de verkoop en voor eigen gebruik kunnen aan de klant demonstratie- en NFR-versies ter beschikking worden gesteld (niet bestemd voor wederverkoop). Voor de toepassing van deze producten bieden wij onze klanten en op verzoek ook eindklanten ondersteuning aan van ons Service- en Hotlineteam, op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Na vrijgave voor de markt kunnen updates worden verkregen conform de actueel geldende prijslijst.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Wij zij uitsluitend aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van door ons voor de klant verrichte diensten (anders dan de levering van goederen, waaronder maar niet beperkt tot het geven van (technische) adviezen), beperkt tot die gevallen waarin wij toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van onze verplichtingen, tenzij uit het navolgende een verdergaande beperking voortvloeit.

13.2 Bovenstaande beperking geldt uitdrukkelijk niet voor zover door een toerekenbare niet-nakoming van plichten door ons of door onze wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijkheid ontstaat voor schade als gevolg van aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid alsmede bij vorderingen uit hoofde van de productaansprakelijkheid. Het hierboven bepaalde laat de verjaringstermijn in geval van een regres op de leverancier onverlet; zij bedraagt 5 jaar, te rekenen vanaf de aflevering van de gebrekkige zaak.

13.3 De klant vrijwaart ons, ons personeel dan wel door of vanwege ons tewerk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met de goederen die van ons afkomstig zijn.

13.4 Schadevergoeding kan door de klant slechts worden gevorderd in geval van ernstig verwijtbare of opzettelijke niet-nakoming van een plicht door ons; schadevergoeding in plaats van prestatie alsmede vertragingsschade is beperkt tot het negatieve belang, schadevergoeding wegens niet of niet zoals verschuldigd geleverde prestatie is beperkt tot de hoogte van de koopprijs respectievelijk de jaarlijkse gebruiksvergoeding.

13.5 De klant is verantwoordelijk voor nalatigheid van zijn kant, bijvoorbeeld het niet voldoende verlenen van medewerking (bijvoorbeeld ook onvoldoende foutmeldingen, organisatiefouten of onvoldoende gegevensbescherming). Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor het herstel van gegevens voor zover de klant de gebruikelijke en juiste voorzorgsmaatregelen heeft getroffen voor de beveiliging van gegevens en ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens en programma's die in een elektronisch verwerkbaar formaat beschikbaar zijn, tegen acceptabele kosten gereconstrueerd kunnen worden. De klant is met name verplicht voorafgaand aan elke van bovengenoemde werkzaamheden een back-up te maken en de succesvolle uitvoering van deze back-up te controleren. Indien de klant dit heeft nagelaten, is hij verplicht dit voor het begin van eventuele werkzaamheden aan onze medewerker(s) mede te delen. Indien onze medewerker(s) de back-up moet(en) maken en de succesvolle uitvoering controleren, zijn de desbetreffende kosten voor rekening van de klant. De kosten worden berekend op basis van de actueel geldende prijslijst voor service- en andere diensten.

13.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor door haar of haar werknemers verleende adviezen en/of (technische) oplossingen, die zijn gegeven aan de hand van technische omschrijvingen van de klant van gebruiker c.q. haar opdrachtgever(s).

13.7 Indien en voor zover goederen en/of materialen c.q. diensten niet op tijd worden geleverd door onze leveranciers, zijn wij niet aansprakelijk jegens de klant voor enige geleden schade.

13.8 Iedere vordering tegen ons vervalt door het enkele tijdsverloop van een (1) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen ons aanhangig is gemaakt.

14. Cessieverbod,  retentie

14.1 De rechten van de klant uit hoofde van de met ons gedane transacties zijn zonder onze schriftelijke toestemming niet overdraagbaar.

14.2 Een retentierecht kan slechts door de klant worden uitgeoefend indien dit voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

15. Privacyverklaring

15.1. Indien wij voor de uitvoering van de overeenkomst beschikken over persoonsgegevens, zullen wij deze steeds verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

15.2. Behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, mogen gebruiker en een ieder die onder haar gezag handelt, persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de wederpartij. In een order of overeenkomst uitdrukkelijk omschreven verwerkingen worden geacht plaats te vinden in opdracht van de wederpartij. Andere verwerkingen mogen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

15.3. Onverminderd het hiervoor vermelde, zal gebruiker de persoonsgegevens waarvan zij bij het uitvoeren van diensten of opdrachten kennis neemt, geheimhouden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Gebruiker zal aan een ieder die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot de te verwerken persoonsgegevens, geheimhouding opleggen met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens. 

15.4. Gebruiker zal technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de door haar ten behoeve van de wederpartij te verwerken persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen en zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

15.5. Gebruiker zal persoonsgegevens ten behoeve van de wederpartij slechts in Nederland en voor zover nodig in Duitsland verwerken. 

16. Overmacht

16.1 In geval van overmacht aan onze zijde hebben wij het recht de inkoop, verkoop c.q. levering van de goederen en/of diensten op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. De klant zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen ons kunnen instellen.

16.2. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdig, verhinderd wordt door omstandigheden buiten onze wil. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van ons of derden waarvan wij afhankelijk zijn, het door derden uitvaardigen van voorschriften welke de inkoop/leveren van diensten/verkoop/aflevering/uitvoering beperken, hinderen of onmogelijk maken, leveranciers en/of onderaannemers van ons die niet (tijdig) aan hun verplichtingen voldoen, onvoorziene maatregelen van overheidswege, verkeersbelemmeringen, belemmeringen van het spoorwegverkeer of vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, onvoorziene technische gebreken, terrorisme, natuurrampen, pandemie, mobilisatie, schipbreuk, oorlog, vijandelijkheden, opstand, diefstal van materialen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, weersomstandigheden, import- en/of handelsbeperkingen, brand, faillissement van toeleveranciers of een beroep door deze op eigen overmacht.

16.3 Wij zullen de klant van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden wij de inkoop, levering van diensten of de verkoop c.q. levering van goederen zullen voortzetten.

17. Overig

17.1 Mochten één of meerdere van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden of een lacune bevatten, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan.

17.2 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig en zonder toestemming van ons worden gewijzigd. Een eventuele wijziging leidt niet tot de bevoegdheid van de klant om de overeenkomst te ontbinden. .

18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

18.2. Alle geschillen die tussen gebruiker en de klant mochten ontstaan in verband met een tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zullen, wanneer behorende tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin gebruiker is gevestigd. 

18.3 De geldigheid van enig VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

19. 2ba

19.1 Bij wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en overige informatie die in 2ba vermeld staat, zijn wij niet aansprakelijk en deze zijn derhalve ook niet bindend. 

Sprundel, gemeente Rucphen,                    Augustus 2023.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 augustus 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland, kantoor Breda, onder nummer 24374843.